Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Fizika İnstitutu

Fundamental və tətbiqi tədqiqatlar