Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Fizika İnstitutu

AJP FIZIKA