Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute of Physics

AJP Fizika vol. XVI, 2010 № 03-04 az

12 March 2018

AJP Fizika vol. XVI, 2010 № 03-04 az

MÜNDƏRİCAT

Sn1-xPrxTe kristallarının еlеktrоfiziki хassələri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .İ.M. Məmmədоv

BaGa2Se4:Pr və BaGa2Se4:Pr,Ce kristallarının fotolüminessensiyası. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S.A. Abushov

Qələvi metal hidroksidlərinin sulu məhlullarının ion elektrik keçiriciliyinin aktivləşmə parametrləri. . . . .  .E.Ə. Məsimov, H.Ş. Həsənov, B.G. Paşayev, Ç.İ. Ibrahimov

PtSi kontaktı əsasında Şottki fotodiodlarının (ŞFD) effektivliyinin artırılmasının fiziki əsasları. . . . . . . .  . . . . .. . . . . . . . . . . . E.Ə. Kərimov, Ş.Ə. Bayramova

GeS0,5Se0,5 bərk məhlulunun fiziki-kimyəvi xassələrinə La atomlarının təsiri. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .M.İ. Murquzov, A.S. Ələkbərov, B.Bayramov

Azərbaycanın Xaçmaz rayonunun “4-cü şöbə” geotermal suyunun sıxlığının temperatur və təzyiqdən asılılığı.. . . . . . . . . . .N.D. Nəbiyev

Polietilenqlikolun duru sulu məhlulunun struktur xassələrinə K+ , Na+ ionlarının təsiri. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . E.Ə. Məsimov, H.F. Abbasov

Hermetik porşenli kompressor sistemində fiziki proseslərin riyazi eksperiment metodu ilə tədqiqinin bəzinəticələri. . . . . S. Qəzənfəri, H.M. Quliyev, A.B. Baxşıyev

YSPE + х həcm % TlGaSe2 kompozitlərinin səthinin relyefinin atom qüvvət mikroskopu üsulu iləöyrənilməsi. . . . . . . . . . . E.M. Qocayev, Ş.Ə. Zeynalov

Relyativistik kvant zərrəciyinin ikiölçülü Kulon sahəsində hərəkəti. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ş.M. Nağıyev, M.Y. Əfəndiyev

İngilis dilində dərc olunan məqalələrin qısa xülasəsi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .