Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute of Physics

AJP Fizika vol. XX, 2014 № 02 az

13 March 2018

AJP Fizika vol. XX, 2014 № 02 az

MÜNDƏRİCAT

1. Neytron selinin nano SiO2 - nin dielektrik xassələrinin temperatur asılılıqlarına təsiri E.M. Hüseynov, A.A. Qəribov, R.N. Mehdiyeva

2. Müxtəlif dərəcədə çirklənməyə məruz qalan sənaye tullantı suların təmizlənməsinin tədqiqi Ya.H. Həbibzadə, A.M. Həşimov, K.B. Qurbanov

3. Fiziki terminlər və ifadələr A.İ. Muxtarov, M.A. Muxtarov, T.R. Mehdiyev, K.B. Qurbanov, E.A. Axundova,N.A. Axundova, N.İ. Hüseynova, S.İ.Əliyeva, E.Ə. Ələsgərova

4. FİZİKA, 2014, vol. XX №2, section: En buraxılışında dərc olunan məqalələrin qısaxülasəsi