Национальная Академия Наук Азербайджана
Институт Физики

AJP Fizika том XVII, 2011 № 01 az

13 March 2018

AJP Fizika том XVII, 2011 № 01 az

MÜNDƏRİCAT1

. (SnS)1-x(SnPbSb4S8)x bərk məhlulların elektrik xassələri Ş.H. Məmmədov, H.R. Qurbanov

2. ZnxNi1-xFe2O4 bərk məhlullarının maqnit xassələri Ş.N. Əliyeva

3. Bəzi birölçülü relyativistik sistemlər üçün kvant paylanma funksiyaları Ş.M. Nağıyev, K.Ş. Cəfərova, S.İ. Quliyeva

4. SnSe-ErSe sistem ərintilərinin fiziki-kimyəvi xassələri C.İ. Hüseynov, Ş.S. Ismailov, R.F. Məmmədova, P.C. Kərimova

5. Elmin astanasında N.B. Soltanova

6. FİZİKA, cild. XVII, №1, Seksiya En buraxılışında dərc olunan məqalələrin qısa xülasəsi