Национальная Академия Наук Азербайджана
Институт Физики

AJP Fizika том XVIII, 2012 № 01 az

13 March 2018

AJP Fizika том XVIII, 2012 № 01 az

MÜNDƏRİCAT

1. Elektron tip keçiriciliyinə malik mühitlərdə daxili və xarici dayanıqsızlıq B.Z. Əliyev, E.R. Həsənov, T.R. Mehdiyev

2. Mikro-pikselli selvari fotodiodların bərpa olunma müddətinin öyrənilməsi Z.Y. Sadıqov, A.A. Dövlətov, N.A. Səfərov, R.S. Mədətov, F.İ. Əhmədov,X.İ. Abdullayev, R.M. Muxtarov

3. İşıq mənbələrinin öd kisəsində aparılan endocərrahi əməliyyatlarında istifadəsi K.R. Yusif-zadə

4. Qeyri-müəyyənlik şəraitində su hövzələrinin öz-özünə təmizlənmə proseslərininmodelləşdirilməsi N.M. Muradov, R.М. Hümmətov

5. IrSi3 – alınması texnologiyası və onun elektrofiziki xassələri E.Ə. Kərimov, N.F. Kazımov

6. CdGa2Se4 monokristallarinda şüalanma rekombinasiyası T.H. Kərimova, R.Ə. Quliyev, İ.Q. Nəsibov

7. FİZİKA, vol. XVIII №1, section: En buraxılışında dərc olunan məqalələrin qısa xülasəsi